texte de:

http://www.horecalleida.es/noves-restriccions-a-lhostaleria-des-del-dilluns-21-12-2020-davant-laugment-de-contagis-per-covid-19/

Si teniu qualsevol dubte, HOSTALERIA DE LLEIDA està a la vostra disposició (Tel. 973.24.88.58. E-mail: federacio@hostaler.org).

Noves restriccions a l’hostaleria des del dilluns 21/12/2020 davant l’augment de contagis per covid-19
19 desembre, 2020.
Els Departaments de Salut i d’Interior no han mantingut ni un mes les condicions d’obertura que van imposar el 23/11/2020 i ahir divendres representants del Govern de la Generalitat anunciaven en roda de premsa les noves mesures que restringeixen encara més l’activitat del nostre sector.

Telefon Mossos d’escuadra de Sort 973658885

 

Durant la tarda de dissabte 19/12/2020 s’ha publicat la RESOLUCIÓ SLT/3354/2020, de 19 de desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Aquesta resolució entra en vigor el dilluns 21/12/2020 i les mesures que recull tenen una durada de 14 dies, amb emissió d’informes periòdics.

La restricció més gran per als establiments d’hostaleria i restauració es que es limita l’horari de les nostres activitats a dos franges horàries (esmorzar i dinar).

A continuació us indiquem totes les noves condicions d’obertura de les activitats d’hostaleria i restauració (apartat 14 de la resolució):

– La limitació més important és que el servei només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les 9:30 hores i de les 13:00 hores a les 15:30 hores. Els clients no podran romandre a l’establiment fora d’aquestes franges horàries.

– El consum s’ha de realitzar sempre a la taula (està prohibit consumir a la barra).

– Interiors:

L’aforament es limita al 30% de l’autoritzat.

S’ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents.

S’ha de garantir la ventilació de l’espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

-Terrasses:

S’ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.

Tot i que la resolució no especifica res sobre l’horari de les terrasses, com diu “que el servei només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les 9:30 hores i de les 13:00 hores a les 15:30 hores”, entenem que aquest horari també afecta a la terrassa. Si la Generalitat fa alguna interpretació o aclariment al respecte, ja us el comunicarem.

– Es limita a 4 el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència” (grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport imprescindibles per prevenir conseqüències negatives de l’aïllament social. El grup ha de ser tan estable com sigui posi).

– Excepcionalment, en els serveis corresponents als àpats dels dies 24, 25, 26 i 31/12/2020 i dels dies 1, 5 i 6/01/2021, el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules s’estableix en 6 persones, llevat que siguin convivents, sempre que pertanyin com a màxim a dues bombolles de convivència.

– S’ha de garantir la distància d’1 metre entre persones d’una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a “la bombolla de convivència”. El tipus i mida de taula han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies.

– S’han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la restauració aprovat pel Procicat i l’Annex del Pla sectorial de la restauració.

Horaris d’obertura per recollir menjar a l’establiment i repartiment a domicili (apartat 6 resolució):

Recollida de menjar a l’establiment (take away): franja compresa entre les 06.00 hores i les 22.00 hores.

Prestació de serveis de restauració a domicili (delivery): franja compresa entre les 06.00 hores i les 23.00 hores.

Restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport (apartat 6 resolució):

No resta subjecta a cap franja horària.

Altres mesures de salut pública previstes en aquesta resolució i que també afecten al nostre sector son les següents:

Limitació de l’entrada i sortida de persones del territori de Catalunya (apartat 2 de la resolució)

Queda restringida l’entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments, adequadament justificats, que es produeixin per algun dels motius que s’indiquen a la Resolució i que són els mateixos que existien fins ara (p. ex. assistència a centres sanitaris, obligacions laborals, professionals o empresarials, retorn al lloc de residència habitual o familiar, per una necessitat justificada i inajornable, etc…)

Com a novetat, es permeten els desplaçaments entre la comarca de l’Alt Urgell i el Principat d’Andorra, per part de les persones residents en aquests dos territoris.

Específicament per al període comprès entre el dia 23/12/2020 i el dia 6/01/2021, ambdós inclosos, s’autoritzen, a més dels desplaçaments justificats, els desplaçaments d’entrada i sortida del territori de Catalunya per anar i tornar al lloc de residència habitual de familiars o persones properes dels qui es desplacin per a visitar-los, complint-se en tot moment els límits a la permanència de grups de persones que siguin aplicables d’acord amb l’apartat 8 (Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social).

Limitació de la mobilitat dins del territori de Catalunya (apartat 3 de la resolució)

– Queda limitada l’entrada i sortida de persones de cada comarca, amb les excepcions previstes al punt anterior.

– A més, durant la vigència d’aquesta mesura es permet que les persones que integren la bombolla de convivència s’estableixin en una comarca diferent de la comarca on resideixen habitualment, sempre que es mantingui la integritat de l’esmentada bombolla i es compleixin les mesures relatives a reunions i trobades familiars i de caràcter social d’acord amb l’apartat 8 (Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social).

Per tant, es permet la mobilitat entre comarques per anar a una segona residencia o a un hotel o un càmping hotel, càmping, casa rural o altre tipus d’allotjament turístic. Recordeu als vostres clients que portin el justificant de la reserva a l’establiment per si la policia els hi demana durant el desplaçament

Així mateix, durant el període comprès entre el dia 23/12/2020 i el dia 6/01/2021, ambdós inclosos, s’autoritzen els desplaçaments a poblacions d’altres comarques que siguin lloc de residencia habitual de familiars o persones properes dels qui es desplacin per a visitar-los.

Mesures de restricció de la mobilitat nocturna: Toc de queda (apartat 5 de la resolució)

– Prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores, amb les excepcions previstes.

– S’amplia fins a les 1:00 hores: les nits del 24 al 25/12/2020 i del 31/12/2020 a l’1/01/2021.

– S’amplia fins a les 23:00 hores: la nit del 5/01/2021 i únicament per permetre el retorn al domicili.

Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social (apartat 8)

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de 6, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència,” tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic.

Excepcionalment, les trobades amb familiars o persones properes per a la celebració dels àpats dels dies 24, 25, 26 i 31/12/ 2020 i dels dies 1, 5 i 6/01/2021 queden condicionades al fet que no se superi el nombre màxim de deu persones, llevat que es tracti de convivents, i que no se superin les dues bombolles de convivència, sens perjudici del que s’estableix per a les celebracions en establiments de restauració.

Ampliarem qualsevol informació o interpretació que pugui fer la Generalitat.

Si teniu qualsevol dubte, HOSTALERIA DE LLEIDA està a la vostra disposició (Tel. 973.24.88.58. E-mail: federacio@hostaler.org).