Política de Privacitat

Avís Legal i Política de Privacitat

Aquesta pàgina web és propietat de Hotel Les Brases de Sort, S.L., amb CIF B09942178 i domicili social en AV. GENERALITAT, 25 - 25560 -  SORT (LLEIDA).

1. Titularitat

L'accés i l'ús de la pàgina web de l'empresa quedaran subjectes a les presents condicions generals. La utilització de totes les pàgines web de titularitat de l'empresa suposa l'acceptació plena per l'usuari de totes les Condicions Generals d'Ús vigents a cada moment en què l'usuari accedeixi a aquestes.

L'empresa es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals d'Ús.

2. Ús de la pàgina web, serveis i continguts

L'usuari s'obliga a fer un ús correcte d'aquesta pàgina, els seus serveis i continguts, sense contravenir els drets fonamentals, la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats, l'ordre públic, i les condicions particulars d'uns certs serveis.

Es prohibeix qualsevol ús amb finalitats il·lícits o que vulnerin els drets de l'empresa i els seus titulars o un tercer, o que de qualsevol forma, perjudiqui el normal funcionament de la pàgina o de qualssevol equips informàtics o documents de qualsevol classe continguts en aquesta.

Respecte dels continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, dissenys, etc.) es prohibeix especialment:

Respecte del site, l'usuari es compromet, en particular a no transmetre o difondre a tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general qualsevol material que:

3. Propietat intel·lectual i industrial.

Tots els continguts de les pàgines web de l'empresa estan sotmesos a la normativa sobre Propietat Intel·lectual i/o Industrial. Els drets sobre els continguts corresponen a l'empresa o a tercers en el seu cas. L'usuari només podrà visualitzar i obtenir una còpia privada dels continguts sempre que aquesta còpia sigui exclusivament per al seu ús personal i privat, quedant terminantment prohibida la seva utilització per a fins comercials.

4. Renúncies i limitacions de responsabilitat.

L'empresa no serà responsable de la informació, els serveis i/o productes oferts i/o prestats per tercers a través de la pàgina web de l'empresa ni dels continguts proporcionats per tercers. L'empresa no es responsabilitza de qualsevol mal o perjudici en el programari o maquinari de l'usuari que es derivi de l'accés a la pàgina web de l'empresa o de l'ús d'informació o aplicacions en ella contingudes. L'empresa no garanteix la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud d'informació o serveis continguts en la seva pàgina web, ni serà responsable dels danys directes o indirectes en relació amb l'ús dels continguts de la seva pàgina web L'empresa no garanteix que els continguts de la seva pàgina siguin aptes o disponibles anés d'Espanya. En el cas que tot o part dels continguts de la pàgina web de l'empresa siguin considerats il·legals en països diferents d'Espanya, queda prohibit l'accés als mateixos i la seva utilització pels usuaris, i en el cas que aquest es produeixi, serà exclusivament sota la responsabilitat dels usuaris, estant aquests obligats al compliment de les lleis nacionals d'aplicació. L'ús que pugui fer-se de la informació i continguts que apareixen en la pàgina web de l'empresa i/o de l'accés a altres pàgines web de tercers a través de connexions o "links" que apareixen en la pàgina de l'empresa es realitzarà sota l'exclusiva responsabilitat d'aquells que efectuïn aquest tipus d'actes, no sent l'empresa responsable en cap cas dels danys o perjudicis que puguin derivar-se d'aquests usos o activitats.

5. Política de privacitat

Quan una persona es registra en la web de l'empresa les seves dades personals formaran part del fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per l'empresa sota la seva pròpia responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l'usuari, així com labors d'informació, recerca, estadístiques, formació i comercialització, i la realització d'activitats promocionals i publicitàries punt dels productes, serveis o activitats relacionades amb la companyia. L'empresa es compromet a cedir aquestes dades personals únicament a les entitats del seu grup d'empreses amb les finalitats anteriorment indicades. L'Usuari presta el seu consentiment perquè l'empresa pugui fer ús de les seves dades de navegació per Internet a fi de remetre-li, des del navegador i/o el mòdul de programari addicional, a la seva adreça de missatgeria interna, informació i publicitat de l'empresa .

L'empresa informa l'usuari sobre la possibilitat que li assisteix d'exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollits per l'empresa de conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa de desenvolupament. Aquests drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació podran ser exercitats per l'usuari, i si escau qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça: AV. GENERALITAT, 25 - 25560 -  SORT (LLEIDA). Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, domicili a l'efecte de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, haurà de provar-se la mateixa mitjançant document fefaent.

Si posteriorment, un usuari desitja revocar el seu consentiment atorgat per a rebre informació comercial via correu electrònic o per qualsevol altre mitjà similar o equivalent, podrà comunicar-lo, enviant un correu electrònic a info@hotellesbrases.com. L'empresa es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i al seu deure de guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que s'estableix per la normativa vigent a cada moment. L'empresa informa que no realitza comprovacions sobre la veracitat de les dades, per la qual cosa s'atindrà, en cada cas, a les dades introduïdes per l'usuari, siguin veraços o no.

6. Cookies

Així mateix, l'empresa informa els usuaris de la possible col·locació de "cookies" al llarg de la navegació en l'ordinador dels usuaris, de manera que en navegar per les pàgines web, es podria arribar a reconèixer automàticament, entre altres, l'adreça IP de l'ordinador dels usuaris i altres possibles dades de navegació. L'ús de cookies només ho serà a l'efecte de manteniment de la sessió de navegació. En cap cas emmagatzemen dades de caràcter personal. Si els usuaris no volguessin admetre la cookie, hauran d'eliminar aquesta possibilitat en les opcions d'usuari del seu propi navegador. No obstant l'anterior, l'empresa no es fa responsable de les irregularitats que la no admissió de la cookie pugui generar durant la seva navegació per les seves pàgines web.

7. Registre de visites

En cada accés al servidor de l'empresa es recollirà l'adreça IP des de la qual navega l'usuari i es registrarà la mateixa, així com les pàgines que visiti de l'empresa . Aquestes dades seran emmagatzemades en un arxiu LOG amb finalitats estadístics i per a determinar el nombre de pàgines vistes en l'empresa .

8. Enllaços

 

El portal de https://www.hotellesbrases.com permet accedir a altres pàgines web gestionades i controlades per tercers a través de diferents enllaços per a facilitar als usuaris la cerca d'informació, continguts i serveis d'Internet, sense que en cap cas pugui considerar-se una recomanació o invitació per a la visita d'aquests .

La realització d'un enllaç des d'una pàgina web d'un altre portal d'Internet a qualsevol de les pàgines del portal de paraty.és haurà de sotmetre's a les següents condicions:

L'empresa no comercialitza, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis i informacions disponibles en aquestes pàgines web, no sent responsable dels mateixos ni de les informacions i manifestacions que s'incloguin en elles.

L'empresa no és responsable tampoc pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar-se de l'accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts en les pàgines web no gestionades per si mateix.

9. General

L'empresa es reserva, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el dret a suspendre temporalment l'accés a la seva pàgina web i a efectuar les modificacions que consideri oportunes de la pàgina, dels serveis o informacions ofertes, de la presentació o localització de les mateixa i de les condicions d'accés i ús de la pàgina web de l'empresa .Tota la informació que es rebi en aquesta pàgina web es considerarà cedida a l'empresa a títol gratuït. El correu electrònic no serà considerat com mig vàlid a l'efecte de presentació de reclamacions. Per a això hauran de dirigir-se al Departament d'Assessoria Jurídica de l'empresa , situada en AV. GENERALITAT, 25 - 25560 -  SORT (LLEIDA) que indicarà en cada cas els llits a seguir.

Totes les qüestions relatives a la pàgina web de l'empresa es regeixen per la legislació espanyola i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Màlaga, amb renúncia a qualsevol fur que pogués correspondre.

Al contratar nuestros servicios usted está aceptando que cedamos sus datos personales a la entidad FLEXMYROOM INSURETECH, S.L., domiciliada en Benidorm (03503 – Alicante), Calle Gerona, 13, Local CA 18, y con CIF número B42687616, con la única finalidad de que pueda beneficiarse de los seguros sobre las cancelaciones que esta entidad ofrece. Esta entidad cancelará sus datos personales cuando el servicio haya finalizado y se hayan cumplido los plazos legalmente establecidos. Podrá ejercer sus derechos de acceso a los datos, de rectificación o supresión de los datos, de limitación del uso de los datos, de oposición del uso de los datos y de portabilidad de los datos en la dirección de correo electrónico datos@flexmyroom.com